click

Sheffield Steelers Statistics

PLAYERS GOALS & ASSISTS PER SEASON

92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Elite League 7 Season 2009/10

(H) (A)
Date Opposition Competition Score Goals Goals Assists Assists
02/09/2009 Nottingham Panthers Charity Shield 7-6PS 1 Jonathan Phillips 1 Jason Hewitt 1 Jeff Legue 1 Jason Hewitt
        1 Jeff Hutchins 1 Brad Cruickshank 1 Ben Morgan 1 Jeff Hutchins
        1 Scott Basiuk 1 Robert Dowd 2 Brad Cruickshank 2 Doug Sheppard
                1 Robert Dowd 1 Kevin Bolibruck
                       
05/09/2009 Coventry Blaze Elite League 7 1-3 1 Jeff Legue     1 Rod Sarich 1 Kevin Bolibruck
                       
12/09/2009 Belfast Giants Elite League 7 3-2PS 1 Scott Basiuk 1 Joey Talbot 1 Jeff Legue 1 Doug Sheppard
                1 Randy Degenais 1 Kevin Bolibruck
                       
13/09/2009 Belfast Giants Elite League 7 2-4 1 Rod Sarich 1 Joey Talbot 1 Scott Basiuk 1 Doug Sheppard
                1 Randy Degenais    
                       
19/09/2009 Cardiff Devils Elite League 7 5-6 2 Jeff Legue 1 Rod Sarich 2 Jeff Legue 1 Rod Sarich
        1 Randy Degenais 1 Robert Dowd 1 Jason Hewitt 3 Doug Sheppard
                1 Randy Degenais 1 Joey Talbot
                       
20/09/2009 Cardiff Devils Elite League 7 6-3 3 Jeff Legue 1 Jeff Hutchins 2 Jeff Legue 1 Jonathan Phillips
        1 Brad Cruickshank 1 Doug Sheppard 3 Rod Sarich 1 Ben Morgan
                2 Randy Degenais 1 Kevin Bolibruck
                       
26/09/2009 Nottingham Panthers Elite League 7 2-5 1 Brad Cruickshank 1 Joey Talbot 1 Jonathan Phillips 1 Rod Sarich
                1 Doug Sheppard 1 Randy Dagenais
                       
27/09/2009 Newcaster Vipers Elite League 7 0-2                
                       
03/10/2009 Cardiff Devils Elite League 7 1-2 1 Doug Sheppard     1 Rod Sarich 1 Joey Talbot
                       
10/10/2009 Coventry Blaze Elite League 7 1-4 1 Jeff Legue     1 Rod Sarich 1 Joey Talbot
                       
11/10/2009 Hull Stingrays Elite League 7 4-1 1 Jeff Legue 1 Jonathan Phillips 2 Rod Sarich 1 Brad Cruickshank
        1 Matt Hubbauer 1 Doug Sheppard 1 Doug Sheppard 1 Randy Degenais
                1 Joey Talbot    
                       
17/10/2009 Newcaster Vipers Challenge Cup 6-4 1 Jeff Legue 1 Jonathan Phillips 1 Jeff Legue 1 Rod Sarich
        1 Jason Hewitt 1 Matt Hubbauer 1 Matt Hubbauer 1 Randy Dagenais
        1 Doug Sheppard 1 Joey Talbot 1 Robert Dowd    
                       
18/10/2009 Newcaster Vipers Challenge Cup 5-2 1 Rod Sarich 2 Matt Hubbauer 2 Jeff Legue 1 Rod Sarich
        1 Brad Cruickshank 1 Joey Talbot 1 Jason Hewitt 1 Mark Thomas
                1 Brad Cruickshank 1 Robert Dowd
                       
24/10/2009 Edinburgh Capitals Elite League 7 5-6 2 Rod Sarich 1 Matt Hubbauer 3 Jeff Legue 1 Jonathan Phillips
        1 Doug Sheppard 1 Joey Talbot 1 Rod Sarich 1 Matt Hubbauer
                1 Randy Degenais 1 Kevin Bolibruck
                1 Joey Talbot    
                       
25/10/2009 Coventry Blaze Elite League 7 2-5 1 Matt Hubbauer 1 Brad Cruickshank 1 Ben Morgan 1 Joey Talbot
                       
27/10/2009 Edinburgh Capitals Challenge Cup 2-6 1 Matt Hubbauer 1 Robert Dowd 1 Rod Sarich 1 Stephen Wood
                1 Randy Degenais    
                       
31/10/2009 Belfast Giants Challenge Cup 5-3 2 Jeff Legue 1 Mark Thomas 1 Jeff Legue 1 Jonathan Phillips
        1 Matt Hubbauer 1 Brad Cruickshank 1 Rod Sarich 1 Jason Hewitt
                1 Brad Cruickshank 1 Joey Talbot
                1 Robert Dowd    
                       
01/11/2009 Belfast Giants Challenge Cup 4-5 1 Jeff Legue 2 Brad Cruickshank 1 Rod Sarich 1 Jason Hewitt
        1 Robert Dowd     1 Matt Hubbauer 2 Randy Degenais
                       
06/11/2009 Newcaster Vipers Elite League 7 2-3 2 Doug Sheppard     1 Randy Dagenais 1 Kevin Bolibruck
                       
07/11/2009 Nottingham Panthers Elite League 7 3-6 2 Matt Hubbauer 1 Brad Cruickshank 1 Jeff Legue 1 Mark Thomas
                1 Doug Sheppard 1 Randy Dagenais
                1 Robert Dowd 1 Kevin Bolibruck
                       
14/11/2009 Edinburgh Capitals Challenge Cup 6-1 1 Jeff Legue 1 Matt Hubbauer 2 Jeff Legue 2 Jonathan Phillips
        3 Joey Talbot 1 Robert Dowd 2 Jason Hewitt 1 Mark Thomas
                1 Brad Cruickshank 1 Kevin Bolibruck
                1 Robert Dowd    
                       
14/11/2009 Edinburgh Capitals Elite League 7 3-2PS 1 Jason Hewitt 1 Kevin Bolibruck 1 Randy Degenais 2 Joey Talbot
                1 Robert Dowd    
                       
21/11/2009 Hull Stingrays Elite League 7 4-1 1 Jeff Legue 1 Jonathan Phillips 1 Jeff Legue 1 Jonathan Phillips
        1 Matt Hubbauer 1 Brad Cruickshank 1 Matt Hubbauer 1 Ben Morgan
                3 Robert Dowd    
                       
22/11/2009 Newcaster Vipers Elite League 7 2-4 2 Joey Talbot     1 Jeff Legue 1 Matt Hubbauer
                2 Doug Sheppard    
                       
02/12/2009 Cardiff Devils Elite League 7 2-3 2 Joey Talbot     1 Jeff Legue 1 Kevin Bolibruck
                       
05/12/2009 Hull Stingrays Elite League 7 5-1 2 Matt Hubbauer 3 Brad Cruickshank 1 Jonathan Phillips 1 Jason Hewitt
                1 Ben Morgan 2 Doug Sheppard
                1 Randy Degenais 1 Joey Talbot
                       
06/12/2009 Newcaster Vipers Elite League 7 5-4PS 1 Jeff Legue 1 Brad Cruickshank 1 Jonathan Phillips 1 Matt Hubbauer
        1 Doug Sheppard 1 Robert Dowd 2 Stephen Wood 1 Randy Dagenais
                1 Joey Talbot    
                       
12/12/2009 Edinburgh Capitals Elite League 7 2-4 2 Matt Hubbauer     1 Jeff Legue 1 Jason Hewitt
                1 Kevin Bolibruck 1 Robert Dowd
                       
13/12/2009 Coventry Blaze Elite League 7 6-4 3 Jeff Legue 1 Joey Talbot 1 Jonathan Phillips 2 Rod Sarich
        2 Robert Dowd     1 Jason Hewitt 1 Matt Hubbauer
                2 Brad Cruickshank 1 Joey Talbot
                1 Kevin Bolibruck    
                       
18/12/2009 Newcaster Vipers Elite League 7 6-3 2 Brad Cruickshank 1 Doug Sheppard 2 Jeff Legue 1 Rod Sarich
        1 Randy Dagenais 2 Robert Dowd 1 Jason Hewitt 3 Matt Hubbauer
                2 Doug Sheppard 2 Joey Talbot
                1 Robert Dowd    
                       
19/12/2009 Newcaster Vipers Elite League 7 6-4 2 Jeff Legue 1 Rod Sarich 1 Jeff Legue 1 Jonathan Phillips
        2 Matt Hubbauer 1 Joey Talbot 1 Brad Cruickshank 2 Doug Sheppard
                1 Randy Dagenais 1 Joey Talbot
                       
20/12/2009 Cardiff Devils Elite League 7 3-2 1 Jeff Legue 1 Jason Hewitt 1 Jeff Legue 1 Rod Sarich
        1 Joey Talbot     1 Jason Hewitt 1 Matt Hubbauer
                1 Kevin Bolibruck    
                       
26/12/2009 Nottingham Panthers Elite League 7 1-2 1 Doug Sheppard     1 Jeff Legue 1 Rod Sarich
                       
27/12/2009 Nottingham Panthers Elite League 7 3-5 1 Jonathan Phillips 2 Joey Talbot 2 Jeff Legue 2 Rod Sarich
                1 Joey Talbot    
                       
30/12/2009 Belfast Giants Elite League 7 2-4 1 Jeff Legue 1 Kevin Bolibruck 1 Jonathan Phillips 1 Randy Degenais
                       
02/01/2010 Coventry Blaze Elite League 7 2-5 2 Joey Talbot     1 Jeff Legue 2 Rod Sarich
                       
03/01/2010 Cardiff Devils Elite League 7 3-4 2 Jeff Legue 1 Brad Cruickshank 1 Matt Hubbauer 1 Robert Farmer
                2 Doug Sheppard 2 Joey Talbot
                       
09/01/2010 Belfast Giants Elite League 7 2-3 1 Jeff Legue 1 Joey Talbot 1 Jeff Legue 1 Robert Farmer
                1 Doug Sheppard    
                       
10/01/2010 Edinburgh Capitals Elite League 7 8-0 2 Jeff Legue 2 Jason Hewitt 1 Jeff Legue 2 Jonathan Phillips
        1 Matt Hubbauer 1 Randy Degenais 1 Mark Thomas 2 Matt Hubbauer
        2 Joey Talbot     1 Robert Farmer 1 Ben Morgan
                1 Brad Cruickshank 2 Doug Sheppard
                1 Kevin Bolibruck 1 Joey Talbot
                1 Robert Dowd    
                       
21/01/2010 Edinburgh Capitals Elite League 7 6-4 1 Jason Hewitt 1 Matt Hubbauer 1 Jonathan Phillips 1 Jason Hewitt
        2 Robert Farmer 1 Doug Sheppard 1 Matt Hubbauer 1 Robert Farmer
        1 Joey Talbot     1 Brad Cruickshank 1 Doug Sheppard
                1 Randy Degenais 1 Joey Talbot
                3 Robert Dowd    
                       
23/01/2010 Nottingham Panthers Elite League 7 2-5 1 Jonathon Zion 1 Randy Dagenais 1 Jeff Legue 1 Doug Sheppard
                1 Joey Talbot 1 Kevin Bolibruck
                       
24/01/2010 Hull Stingrays Elite League 7 2-3 1 Jonathon Zion 1 Kevin Bolibruck 1 Jonathon Zion 1 Robert Farmer
                1 Robert Dowd 1 Joey Talbot
                       
29/01/2010 Cardiff Devils Elite League 7 3-2 1 Mike Sqroi 1 Scott Basiuk 2 Jeff Legue 1 Jonathan Phillips
        1 Joey Talbot     1 Mike Sqroi 1 Scott Basiuk
                1 Joey Talbot    
                       
30/01/2010 Edinburgh Capitals Elite League 7 3-6 2 Robert Farmer 1 Robert Dowd 1 Matt Hubbauer 1 Robert Farmer
                1 Randy Degenais    
                       
31/01/2010 Edinburgh Capitals Elite League 7 7-2 1 Jeff Legue 1 Jason Hewitt 1 Jeff Legue 3 Jonathan Phillips
        1 Matt Hubbauer 1 Doug Sheppard 2 Robert Farmer 1 Ben Morgan
        1 Joey Talbot 2 Robert Dowd 2 Doug Sheppard 1 Randy Degenais
                1 Joey Talbot 1 Robert Dowd
                       
03/02/2010 Nottingham Panthers Challenge Cup S/F (1) 2-4 1 Jonathon Zion 1 Joey Talbot        
                       
06/02/2010 Belfast Giants Elite League 7 1-3 1 Joey Talbot     1 Matt Hubbauer 1 Jonathon Zion
                       
07/02/2010 Belfast Giants Elite League 7 4-3 1 Jeff Legue 1 Jonathon Zion 1 Jeff Legue 1 Jonathon Zion
        1 Doug Sheppard 1 Kevin Bolibruck 2 Mike Sqroi 1 Andrew Verner
                1 Joey Talbot    
                       
10/02/2010 Nottingham Panthers Challenge Cup S/F (2) 1-3 1 Doug Sheppard     1 Jonathan Phillips    
                       
13/02/2010 Nottingham Panthers Elite League 7 6-4 1 Jason Hewitt 2 Jonathon Zion 2 Jeff Legue 1 Jonathan Phillips
        1 Mike Sqroi 2 Joey Talbot 1 Jason Hewitt 3 Jonathon Zion
                1 Mike Sqroi 2 Doug Sheppard
                       
14/02/2010 Coventry Blaze Elite League 7 1-5 1 Joey Talbot     1 Jeff Legue 1 Jonathon Zion
                       
17/02/2010 Edinburgh Capitals Elite League 7 3-2 2 Jeff Legue 1 Doug Sheppard 1 Jonathan Phillips 1 Jonathon Zion
                1 Doug Sheppard 3 Joey Talbot
                       
19/02/2010 Belfast Giants Elite League 7 4-5 1 Jonathan Phillips 1 Jonathon Zion 2 Jeff Legue 1 Jason Hewitt
        1 Doug Sheppard 1 Joey Talbot 1 Matt Hubbauer 1 Jonathon Zion
                1 Mike Sqroi 1 Ben Morgan
                1 Robert Dowd    
                       
20/02/2010 Belfast Giants Elite League 7 5-6 2 Jeff Legue 1 Scott Basiuk 3 Jeff Legue 1 Jonathon Zion
        2 Joey Talbot     2 Mike Sqroi 2 Doug Sheppard
                1 Joey Talbot    
                       
21/02/2010 Hull Stingrays Elite League 7 2-3 1 Matt Hubbauer 1 Robert Farmer 1 Jonathan Phillips 1 Jonathon Zion
                1 Doug Sheppard    
                       
26/02/2010 Newcaster Vipers Elite League 7 6-3 1 Jason Hewitt 2 Matt Hubbauer 1 Jonathan Phillips 2 Jason Hewitt
        1 Robert Farmer 1 Joey Talbot 2 Mike Sqroi 1 Ben Morgan
        1 Robert Dowd     1 Andrew Verner 2 Doug Sheppard
                2 Robert Dowd