click

Sheffield Steelers Statistics

PLAYERS GOALS & ASSISTS PER SEASON

92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Elite League 5 Season 2007/08

(H) (A)
Date Opposition Competition Score Goals Goals Assists Assists
08/09/2007 Cardiff Devils Elite League 5 5-1 1 Ashley Tait 1 Jason Hewitt 1 Ashley Tait 1 Jonathan Phillips
        1 Doug Sheppard 2 Joey Talbot 1 Jason Hewitt 1 Warren Tait
                2 Doug Sheppard 1 Steve Munn
                1 Ryan Finnerty    
                       
09/09/2007 Coventry Blaze Elite League 5 2-6 1 Jeremy Cornich 1 Steve Munn        
                       
12/09/2007 Nottingham Panthers Elite League 5 4-2 2 Ashley Tait 1 Ryan Finnerty 1 Ashley Tait 2 Doug Sheppard
        1 Joey Talbot     1 Steve Munn 1 Joey Talbot
                       
15/09/2007 Coventry Blaze Elite League 5 3-2 1 Ashley Tait 1 Ian Manzano 2 Ashley Tait 1 Ian Manzano
        1 Joey Talbot     1 Doug Sheppard 1 Ryan Finnerty
                       
16/09/2007 Edinburgh Capitals Challenge Cup 1-2 1 Joey Talbot     1 Rod Sarich 1 Doug Sheppard
                       
22/09/2007 Hull Stingrays Elite League 5 3-1 1 Jonathan Phillips 1 Shane Johnson 1 Ashley Tait 1 Jonathan Phillips
        1 Joey Talbot     1 Rod Sarich 2 Ryan Finnerty
                1 Doug Sheppard    
                       
23/09/2007 Hull Stingrays Challenge Cup 4-1 1 Ashley Tait 1 Rod Sarich 1 Jonathan Phillips 1 Rod Sarich
        2 Jason Hewitt     1 Jason Hewitt 1 Shane Johnson
                2 Warren Tait    
                       
29/09/2007 Basingstoke Elite League 5 3-6 1 Doug Sheppard 2 Joey Talbot 1 Ashley Tait 1 Jonathan Phillips
                1 Jason Hewitt 1 Mark Thomas
                1 Randy Degenais    
                       
30/09/2007 Newcaster Vipers Elite League 5 4-5 1 Ashley Tait 1 Jonathan Phillips 1 Jonathan Phillips 1 Rod Sarich
        1 Warren Tait 1 Doug Sheppard 1 Mark Thomas 1 Warren Tait
                1 Doug Sheppard 1 Steve Munn
                       
06/10/2007 Edinburgh Capitals Elite League 5 5-3 2 Ashley Tait 1 Doug Sheppard 2 Jeff Legue 2 Jonathan Phillips
        1 Joey Talbot 1 Ryan Finnerty 1 Rod Sarich 1 Warren Tait
                1 Doug Sheppard 2 Randy Degenais
                1 Ryan Finnerty    
                       
07/10/2007 Newcaster Vipers Elite League 5 0-2                
                       
12/10/2007 Manchester Phoenix Elite League 5 2-1 1 Doug Sheppard 1 Jeff Legue 1 Ashley Tait 1 Rod Sarich
                       
13/10/2007 Nottingham Panthers Elite League 5 2-1 2 Ashley Tait     1 Jeff Legue 1 Rod Sarich
                1 Ryan Finnerty 1 Joey Talbot
                       
20/10/2007 Cardiff Devils Elite League 5 3-2 1 Ashley Tait 1 Jonathan Phillips 1 Ashley Tait 1 Mark Thomas
        1 Rod Sarich     2 Doug Sheppard 1 Ryan Finnerty
                       
21/10/2007 Basingstoke Elite League 5 3-2 1 Jeremy Cornich 1 Ryan Finnerty 1 Jeff Legue 2 Rod Sarich
        1 Doug Sheppard            
                       
27/10/2007 Cardiff Devils Elite League 5 1-3 1 Ashley Tait     1 Jeff Legue 1 Doug Sheppard
                       
28/10/2007 Manchester Phoenix Elite League 5 2-1 1 Jonathan Phillips 1 Jason Hewitt 1 Joey Talbot 1 Jonathan Phillips
                1 Ryan Finnerty 1 Warren Tait
                       
03/11/2007 Manchester Phoenix Challenge Cup 6-5 1 Ashley Tait 2 Doug Sheppard 1 Ashley Tait 2 Joey Talbot
        3 Jonathan Phillips     3 Jeff Legue 1 Randy Degenais
                3 Ryan Finnerty 1 Rod Sarich
                1 Ian Manzano    
                       
04/11/2007 Coventry Blaze Elite League 5 2-3 1 Jonathan Phillips 1 Doug Sheppard 1 Jeff Legue 1 Jason Hewitt
                1 Randy Degenais    
                       
10/11/2007 Belfast Giants Elite League 5 3-5 1 Ashley Tait 2 Jeff Legue 2 Ashley Tait 1 Jeff Legue
                2 Doug Sheppard 1 Randy Degenais
                       
11/11/2007 Newcaster Vipers Challenge Cup 4-1 2 Doug Sheppard 2 Joey Talbot 2 Ashley Tait 2 Jeff Legue
                1 Jonathan Phillips 1 Rod Sarich
                1 Ryan Finnerty    
                       
17/11/2007 Edinburgh Capitals Elite League 5 3-1 2 Jeff Legue 1 Joey Talbot 1 Rod Sarich 1 Steve Munn
                2 Joey Talbot    
                       
18/11/2007 Hull Stingrays Elite League 5 7-1 1 Ashley Tait 2 Jeff Legue 4 Ashley Tait 1 Jeff Legue
        1 Rod Sarich 1 Ian Manzano 1 Jonathan Phillips 1 Mark Thomas
        1 Doug Sheppard 1 Randy Degenais 1 Ryan Finnerty 1 Joey Talbot
                       
24/11/2007 Edinburgh Capitals Elite League 5 4-2 1 Jonathan Phillips 1 Doug Sheppard 1 Jonathan Phillips 2 Rod Sarich
        1 Steve Munn 1 Joey Talbot 1 Jeremy Cornich 1 Doug Sheppard
                1 Ryan Finnerty    
                       
25/11/2007 Manchester Phoenix Elite League 5 1-2 1 Jonathan Phillips     1 Doug Sheppard 1 Ryan Finnerty
                       
28/11/2007 Cardiff Devils Challenge Cup S/F (1) 4-4 1 Ashley Tait 1 Doug Sheppard 2 Ashley Tait 2 Jeff Legue
        1 Joey Talbot 1 Ryan Finnerty 1 Jonathan Phillips 1 Randy Degenais
                       
01/12/2007 Hull Stingrays Elite League 5 9-1 1 Ashley Tait 1 Rod Sarich 1 Ashley Tait 2 Jeff Legue
        1 Jeremy Cornich 2 Ryan Finnerty 1 Jonathan Phillips 2 Rod Sarich
        1 Doug Sheppard 1 Randy Degenais 1 Jeremy Cornich 1 Ian Manzano
        2 Joey Talbot     1 Ryan Finnerty 2 Doug Sheppard
                1 Randy Degenais 1 Steve Munn
                       
02/12/2007 Belfast Giants Elite League 5 5-2 1 Ashley Tait 1 Jonathan Phillips 1 Jeff Legue 2 Jonathan Phillips
        1 Rod Sarich 1 Ryan Finnerty 1 Rod Sarich 2 Jason Hewitt
        1 Joey Talbot     1 Ryan Finnerty 1 Doug Sheppard
                1 Randy Degenais 1 Joey Talbot
                       
05/12/2007 Cardiff Devils Challenge Cup S/F (2) 2-0 1 Ashley Tait 1 Joey Talbot 2 Rod Sarich 1 Warren Tait
                       
08/12/2007 Newcaster Vipers Elite League 5 8-3 1 Ashley Tait 1 Jeff Legue 1 Ashley Tait 1 Jonathan Phillips
        1 Jason Hewitt 1 Warren Tait 3 Rod Sarich 1 Jason Hewitt
        2 Doug Sheppard 1 Randy Dagenais 3 Ryan Finnerty 1 Steve Munn
        1 Jeremy Cornish     1 Joey Talbot    
                       
09/12/2007 Basingstoke Elite League 5 2-3 1 Jeff Legue 1 Joey Talbot 1 Ashley Tait 1 Rod Sarich
                1 Doug Sheppard 1 Joey Talbot
                       
16/12/2007 Newcaster Vipers Elite League 5 1-2 1 Ryan Finnerty     1 Jody Lehman 1 Randy Dagenais
                       
22/12/2007 Basingstoke Elite League 5 5-3 2 Ashley Tait 1 Jason Hewitt 1 Ashley Tait 1 Jeff Legue
        1 Doug Sheppard 1 Joey Talbot 1 Jeremy Cornich 1 Ian Manzano
                2 Randy Degenais 1 Joey Talbot
                       
23/12/2007 Basingstoke Elite League 5 9-1 1 Ashley Tait 1 Rod Sarich 2 Jonathan Phillips 1 Jason Hewitt
        1 Jason Hewitt 1 Mark Thomas 1 Jeremy Cornich 2 Ian Manzano
        1 Doug Sheppard 1 Randy Degenais 1 Warren Tait 3 Ryan Finnerty
        3 Joey Talbot     1 Doug Sheppard 1 Joey Talbot
                       
26/12/2007 Cardiff Devils Elite League 5 6-3 2 Jonathan Phillips 1 Jeremy Cornich 1 Jonathan Phillips 1 Rod Sarich
        1 Doug Sheppard 1 Randy Degenais 1 Jason Hewitt 1 Doug Sheppard
        1 Ryan Finnerty     1 Steve Munn 1 Joey Talbot
                2 Ryan Finnerty    
                       
29/12/2007 Nottingham Panthers Elite League 5 3-2PS 1 Doug Sheppard 1 Joey Talbot 1 Jeff Legue 1 Doug Sheppard
                1 Randy Dagenais    
                       
30/12/2007 Coventry Blaze Elite League 5 1-7 1 Ryan Finnerty            
                       
05/01/2008 Manchester Phoenix Elite League 5 0-4                
                       
06/01/2008 Coventry Blaze Knockout Cup 1-2 1 Jeff Legue     1 Rod Sarich 1 Joey Talbot
                       
12/01/2008 Belfast Giants Elite League 5 1-6 1 Doug Sheppard     1 Ian Manzano 1 Joey Talbot
                       
13/01/2008 Manchester Phoenix Elite League 5 2-1PS 1 Jason Hewitt     1 Jonathan Phillips 1 Mark Thomas
                       
16/01/2008 Coventry Blaze Knockout Cup 6-6 1 Jason Hewitt 2 Randy Degenais 1 Jeff Legue 2 Jonathan Phillips
        1 Joey Talbot 1 Robert Dowd 1 Rod Sarich 1 Jeremy Cornich
        1 Ryan Finnerty     1 Ian Manzano 1 Doug Sheppard
                1 Randy Degenais 2 Robert Dowd
                2 Ryan Finnerty    
                       
19/01/2008 Edinburgh Capitals Elite League 5 4-3PS 1 Ashley Tait 1 Jeff Legue 1 Ashley Tait 2 Jeff Legue
        1 Steve Munn     1 Randy Degenais 2 Joey Talbot
                       
20/01/2008 Edinburgh Capitals Elite League 5 2-1 1 Jeff Legue 1 Ryan Finnerty 1 Jonathan Phillips 1 Doug Sheppard
                2 Randy Degenais    
                       
23/01/2008 Nottingham Panthers Challenge Cup Final(1) 3-6 1 Doug Sheppard 1 Joey Talbot 1 Ashley Tait 2 Jeff Legue
        1 Robert Dowd     1 Dan Tessier 1 Randy Dagenais
                       
26/01/2008 Hull Stingrays Elite League 5 3-0 1 Jeff Legue 1 Dan Tessier 1 Jonathan Phillips 2 Rod Sarich
        1 Ryan Finnerty     1 Randy Degenais 1 Joey Talbot
                       
27/01/2008 Cardiff Devils Elite League 5 5-1 1 Jonathan Phillips 1 Steve Munn 3 Ashley Tait 1 Jeff Legue
        2 Joey Talbot 1 Ryan Finnerty 1 Jonathan Phillips 1 Dan Tessier
                1 Randy Degenais 2 Ryan Finnerty
                       
02/02/2008 Nottingham Panthers Elite League 5 2-1 1 Jeff Legue 1 Joey Talbot 1 Ashley Tait 1 Randy Dagenais
                1 Steve Munn    
                       
03/02/2008 Hull Stingrays Elite League 5 3-2PS 1 Jeff Legue 1 Ryan Finnerty 1 Ashley Tait 1 Jonathan Phillips
                1 Dan Tessier 1 Doug Sheppard
                       
08/02/2008 Belfast Giants Elite League 5 6-3 2 Ashley Tait 1 Jonathan Phillips 1 Ashley Tait 1 Jeff Legue
        1 Dan Tessier 1 Ryan Finnerty 1 Jonathan Phillips 3 Rod Sarich
        1 Joey Talbot     2 Dan Tessier 1 Ryan Finnerty
                1 Doug Sheppard 2 Joey Talbot
                       
10/02/2008 Basingstoke Elite League 5 3-1 1 Jason Hewitt 2 Randy Degenais 2 Jonathan Phillips 2 Dan Tessier
                2 Ryan Finnerty    
                       
16/02/2008 Nottingham Panthers Elite League 5 1-6 1 Doug Sheppard     1 Jody Lehman 1 Randy Dagenais
                       
17/02/2008 Hull Stingrays Elite League 5 10-1 2 Jeff Legue 1 Jason Hewitt 1 Ashley Tait 2 Jeff Legue
        2 Dan Tessier 1 Ian Manzano 2 Jonathan Phillips 1 Rod Sarich
        1 Ryan Finnerty 3 Joey Talbot 1 Dan Tessier 1 Warren Tait
                2 Ryan Finnerty 4 Doug Sheppard
                1 Steve Munn 2 Joey Talbot
                       
20/02/2008 Nottingham Panthers Challenge Cup Final(2) 4-3 1 Jeff Legue 1 Dan Tessier 1 Ashley Tait 2 Jeff Legue
        1 Doug Sheppard 1 Joey Talbot 1 Jonathan Phillips 2 Dan Tessier
                1 Randy Dagenais    
                       
23/02/2008 Coventry Blaze Elite League 5 3-1 1 Jeff Legue 1 Dan Tessier 2 Jeff Legue 1 Steve Munn
        1 Randy Degenais     1 Joey Talbot    
                       
24/02/2008 Newcaster Vipers Elite League 5 3-1 1 Jeff Legue 1 Jonathan Phillips 1 Ashley Tait 1 Jonathan Phillips
        1 Doug Sheppard     1 Doug Sheppard 1 Randy Dagenais
                2 Joey Talbot    
                       
28/02/2008 Belfast Giants Elite League 5 6-1 2 Ashley Tait 3 Jonathan Phillips 3 Ashley Tait 1 Jeff Legue
        1 Ryan Finnerty     3 Dan Tessier 1 Warren Tait
                1 Doug Sheppard 1 Steve Munn
                1 Joey Talbot